Poslední aktualizace: 16.03.2020

Cestou řemesel

Projekt proběhl ve školním roce 2011 - 2012
Hlavní cíle projektu:
 • Přiblížit žákům ZŠ tradiční řemesla, problematiku původu, zpracování a využití přírodních materiálů a pomoci objevit kouzlo rukodělné práce
 • posílení úspěšnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při rozvíjení jejich kompetencí. Zabránit jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání a motivovat je k dalšímu vzdělávání, otevřít perspektivy specializovaného profesního vzdělávání a pracovního uplatnění
 • vytvoření inkluzivního žákovského týmu složeného ze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků hlavního vzdělávacího proudu; tento tým absolvuje interaktivní vzdělávací cyklus o řemeslech, který s využitím inovativních vzdělávacích metod zohlední individuální vzdělávací potřeby žáků a zpřístupní vzdělání žákům s různou úrovní kognitivních schopností
 • rozvoj inovativních metod a forem výuky, které podporují rovné příležitosti vzdělávání žáků v základním a speciálním školstvím; metody založené na názornosti, učení prožitkem a praktické činnosti

Dílčí cíle projektu:
 • zvyšování kompetencí pracovníků škol prostřednictvím vzdělávacích seminářů
 • výchova k trvale udržitelnému rozvoji
 • rozvoj evaluace inovativních metod jako nástroj pro zpětnou vazbu pedagogům a práci s individuálními plány

Harmonogram setkání interaktivního vzdělávacího cyklu:
 • Stmelovací a pobytové setkání – Seznamovací a stmelovací třídenní pobyt, na kterém se vytvoří inkluzívní žákovský tým a rozdělení do pracovních skupin dle materiálu (hlína, dřevo, zvíře). Proběhnou zde dva enviromentální výukové programy "Řemeslo má zlaté dno" a "Od zdroje k výrobku".
 • Enviromentální výukový program – Výuka EVP bude probíhat v pracovních skupinách. Každá skupina absolvuje podle svého zaměření jeden z programů: Půjdeme na to od lesa, Není hlína jako hlína, Jak se chová zvíře.
 • Exkurze – Každá pracovní skupina se zúčastní dvou exkurzí řemeslných dílnách
 • Dějepisný výukový program – Inkluzívní žákovský tým se sejde v tradiční jizerskohorské chalupě na Mariánskohorských boudách a absolvuje dějepisný výukový program Život a práce řemeslníků před 100 lety.
 • Tvořivá dílna – Na základě získaných dovedností a zkušeností z EVP a řemeslných exkurzí vytvoří každý žák osobitý řemeslný výrobek. Práce bude probíhat v pracovních skupinách
 • Závěrečné pobytové setkání – Setká se zde opět celý inkluzívní žákovský tým, každá pracovní skupina vytvoří prezentaci svého řemesla včetně zhotovených řemeslných výrobků a prezentuje ji ostatním

Cílová skupina: Žáci se SVP 2. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ a pracovníci škol.

Zdroj: http://www.remesla.cmelak.cz/o-projektu