Poslední aktualizace: 30.08.2022

EU peníze školám


Projektový záměr školy

Cíle projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Výsledkem EU peníze školám je v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (ZŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Podporou námi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace v těchto oblastech:

  II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
  III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Východiska pro výběr klíčových aktivit projektu:

Hlavním východiskem pro výběr klíčových aktivit projektu se stala autoevaluace školy, která vychází ze ŠVP ZV pro žáky s LMP a jejíž kritéria jsou indikátorem pro plnění jednotlivých dílčích cílů, které si škola stanovuje na každý školní rok. Zhodnocení stavu školy v několika posledních letech ukázalo potřebu zlepšení materiální a technické vybavenosti školy, zejména nutnost vybavit počítačovou učebnu modernějším technickým zázemím, které by umožňovalo pedagogům vytvářet nové a zajímavější učební materiály, metody a formy výuky směrem ke speciálním potřebám žáků. Jako další oblastí, kterou je třeba zlepšit, se v souvislosti s výše zmíněným jeví potřeba proškolení pedagogických pracovníků směrem k využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu i v profesním životě. Účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích se posílí vstřícnost pedagogů k efektivní inovaci ve výuce napříč vyučovacími předměty, zejména ve výuce anglického jazyka.

Klíčové aktivity projektu, cílové skupiny, cílový stav :

Projektový záměr je postaven na analýze potřeb školy. Z ní také vychází sestavení projektového záměru a volba klíčových aktivit ( tzv. šablon).


II./2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Cílovou skupinou jsou žáci druhého stupně , ke dni sepsání projektového záměru se jedná o 10 žáků 6. – 9. ročníku. Cílovým stavem bude zvýšení kvality výuky v cizím jazyce prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů tak, aby odpovídalo současným moderním trendům ve vzdělávání.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílovou skupinou jsou všichni žáci školy , ke dni sepsání projektového záměru se jedná o 17 žáků. Žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií, přičemž bude věnována pozornost takovým aktivitám, které zvyšují názornost a interakci mezi učitelem a žákem. Cílovým stavem by měla být zvýšená motivace žáků a plnění klíčových kompetencí vymezených ŠVP.

III/3 Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií

Cílovou skupinou jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy, ke dni sepsání projektového záměru se jedná tři stálé pedagogy a dva pedagogy na částečný úvazek. Tento počet se samozřejmě může v dalším období lišit od prvotních předpokladů v závislosti na potřebách školy a rozpočtových možnostech. Cílem bude proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií napříč vyučovacími předměty. Motivace pedagogických pracovníků k účasti na dalším vzdělávání bude podpořena motivačním systémem hodnocení při tvorbě nových výukových materiálů.

Metody ověření úspěšného dosažení cílů:

Metody ověření úspěšného dosažení cílů se budou shodovat s nástroji , které používáme pro hodnocení školy v rámci autoevaluačního procesu. Budou se opírat o systematické sledování práce učitelů, o hospitace vedením školy i mezi učiteli navzájem, v úvahu bude přicházet dotazníková metoda, ukázky prací žáků v hodinách a též forma znalostních či vědomostních testů, které zhodnotí projev žáka i plnění klíčových kompetencí.


V Lomnici nad Popelkou, 26.6.2010
Mgr. Jana Šidlichovská  
ředitelka školy       


>> Ukázky DUM šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

>> Ukázky DUM šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT