Poslední aktualizace: 16.03.2020

Aktuality


Vloženo: 21.6.2021

Poslední týden školy

Vážení rodiče,
ve dnech 22. - 25.6. bude výuka dle rozvrhu, ale bez odpoledních vyučování.
V pátek 25.6. se budou odevzdávat učebnice.
Ve dnech 28. - 29.6. bude výuka pouze do 11:30. Na tyto dny je naplánován dvoudenní workshop s paní. Janou Čapkovou.
Ve středu 30.6. bude slavnostní předání vysvědčení. Konec bude v 9:00. POZOR - mění se doba výdeje obědů!
Termín předávání vysvědčení absolventům bude upřesněn.


Vloženo: 19.6.2021

Návštěva koupaliště

V pondělí 21.6. půjdeme na Městské koupaliště v Lomnici nad Popelkou.
Vstup bude hrazen z FKSP.
V případě nepříznivého počasů bude náhradní program ve škole.
Konec výuky bude v 11:30.


Vloženo: 19.6.2021

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
z důvodu stále trvajících opatření proti COVID-19, se třídní schůzky nemohou uskutečnit a o prospěchu a chování žáků bude informováni prostřednictvím žákovské knížky.


Vloženo: 30.4.2021

Změny od 3.5.2021

Vážení rodiče,
od pondělí 3.5.2021 dochází dle rozhodnutí vlády k těmto změnám:

 1. jsou povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech),
 2. k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany(tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku)
 3. preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/ žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,


Vloženo: 9.4.2021

OTEVÍRÁNÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,
od 12. 4. 2021 bude v naší škole probíhat běžná výuka, první týden bez odpoledního vyučování (netýká se Badatelského klubu a Dramatického kroužku).
Výuka je podmíněná antigenním testováním šetrnými testy (zasouvá se cca 2cm do nosní dírky) a použité testy se likvidují ve škole, nic se neodesílá.
Žáci ráno projdou v roušce šatnou, kde se převléknou a půjdou v roušce do prostor školy. Po dobu výuky má žák nasazenou roušku.
Prosíme o dodržení příchodu do školy v rozmezí od 7:40 do 8:00 kvůli organizačním pokynům v budově školy.
Testování probíhá v učebnách a jiných prostorách školy s možností větrání. Rodiče mají možnost být přítomni u testování svého dítěte. Přístup rodičů bude prostřednictvím výtahu – ne přes prostory ZŠ TGM.
Vždy je nutné dodržet rozestup mezi testovanými alespoň 1,5 metru.
Testování probíhá dvakrát týdně vždy v pondělí a ve středu. Nepřítomní žáci budou otestování první den nástupu do školy. Testování bude probíhat takto: https://youtu.be/Ls0nrA-Oe20
Testování se neprovádí u žáků, jejichž zákonný zástupce doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na certifikovaném odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce prokazatelně doložit.
Pro chod školy platí aktualizovaná pravidla „manuálu“ pro provoz škol. Nadále bude potřebné často větrat (s ohledem na současné počasí vybavte své děti vhodným oblečením). Vstup cizích osob není dovolen, vstup rodičů pouze v nezbytných případech, např. přítomnost při testování dětí. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou a poskytne žákům podporu formou pracovních listů a úkolů jako v případě běžné nepřítomnosti.

Průběh testování dodanými AG testy:

 1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
 3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty LEPU testu.
 4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů
 5. Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zasunuta do nosní dírky
 6. a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
 7. Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
 8. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
  1. otevírá vyhodnocovací kartu,
  2. vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
  3. odstraňuje lepicí proužek,
  4. dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),
  5. otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
  6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

Prosím zkontrolujte objednávku obědů pro děti! Žáci přihlášení ke stravování mají na dobu, kdy bude probíhat prezenční výuka, obědy přihlášené. V případě nepřítomnosti žáků, nebo nezájmu o školní stravování je třeba obědy odhlásit.


Vloženo: 7.4.2021

OTEVÍRÁNÍ ŠKOLY

Od pondělí 12. 4. bude naše škola opět v provozu.
Platit budou níže uvedená opatření (1. fáze otevírání škol). Jen připomínáme, že výuka bude bez rotace (tedy běžný každodenní režim), žáci se testují 2x týdně a musejí být po celou dobu v rouškách.
Žáci, kteří nenastoupí do výuky jsou dle pokynů MŠMT brání jako nemocní a jejich omlouvání je stanoveno Školním řádem.


Vloženo: 31.3.2021

1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL

Datum otevření naší školy zatím není známo.
Otevření bude probíhat v 1. fázi za těchto nařízení:

 1. Výuka bude prezenční bez rotací.
 2. Bez výuky zpěvu a tělocviku. Bez školních výletů (pouze vycházky!).
 3. Ochrana nosu a úst - zdravotnická obličejová maska (ne látková, nemusí být nanorouška ani respirátor)
 4. Testování - Povinné neinvazivní testování:
    – antigenní testování 2x týdně
    – PCR 1x týdně
    – první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu
 5. Větrání - 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min. Doporučená venkovní výuka v maximální míře.
 6. Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod.
 7. Stravování - pravidla pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.
    – rozestupy mezi žáky z různých tříd,
    – přijetí organizačních opatření při čekání na výdej stravy, výdeji stravy a její konzumaci tak, aby nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd a s osobami vyzvedávajícími oběd na distanční výuce.
    – stejná pravidla pro konzumaci svačin.
 8. Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či studenty.


Vloženo: 2.3.2021

Školní obědy

Od středy 3. března 2021 je možné stravování ze školní jídelny.
V souvislosti se současnými nařízeními se mění podmínky pro výdej těchto obědů:

 1. Není možné, aby žáci vstupovali do budovy školy.
 2. Z tohoto důvodu je zřízen na rampě školní jídelny výdejní okénko (ve dvoře průchodem mezi školou a sportovní halou).
 3. Tady si žáci oběd pouze vyzvednou.
 4. Bylo by dobré, abyste je pro první výdej vybavili dvěma označenými jídlonosiči, druhý bude použit další den.
 5. Výdej bude probíhat ve 13 hodin.
 6. Prosíme o dodržování rozestupů a daných pravidel pro nošení zakrytí úst.
 7. Buďte opatrní při vstupu do dvora školy, mohou zde zajíždět vozidla stavby, proto je třeba sledovat provoz.
 8. V případě zájmu prosím přihlaste svým dětem obědy.


Vloženo: 1.3.2021

Distanční výuka

Od dnešního dne přechází naše škola, dle nařízení MŠMT, na distanční formu výuky. Tato výuka je povinná a bude hodnocena jako forma prezenční.
První sada materiálu pro domácí práci bude distribuována od 3. března. Na vypracování budou mít žáci čas do 12. března 10:00, kdy je nejzazší termín pro odevzdání materiálů v tištěné podobě do schránky u hlavního vchodu do budovy školy nebo elektronickou formou jednotlivým vyučujícím.
S případnými dotazy k jednotlivým učebním materiálům se obracejte na dané vyučující a s dotazy k formě a organizaci distanční výuky na třídní učitele.
Více o distanční výuce na jdete na záložce Na dálku


Vloženo: 27.2.2021

Uzavření školy

Od 1.3. dochází k uzavření škol. Více ne stránkách MŠMT.
Přecházíme tedy na distanční výuku. Třídní učitelé vás budou v dohledné době kontaktovat. Formu distanční výuky se budeme samozřejmě snažit přizpůsobit možnostem žáků.
O změně stavu provozu školy vás budeme informovat na našich stránkách.


Vloženo: 22.2.2021

Roušky a respirátory

Dle vyjádření Ministra zdravotnictví odledně nošení adekvátní ochrany dýchacích cest před infekcí COVID-19 budou do konce února akceptovány ve školách látkové roušky.
Od března pak budou muset děti mít do společných prostor roušky chirurgické nebo NANOroušky.
Respirátory nebudou po dětech do 15 let vyžadovány.


Vloženo: 22.2.2021

Výzva ředitelky školy

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že trasování osob, které mohli být v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se dotklo i rodin našich žáků. KHS oznámila, že opatření a karanténa se školy netýkají, přesto vás žádáme, abyste děti s příznaky respiračního onemocnění neposílali do školy. Zároveň v případě, kdy sami pociťujete příznaky takovéhoto onemocnění, nechte děti doma. Pokud chcete mít jistotu, můžete využít testování zdarma:

a) pacienti MUDr. Sůvové se mohou objednávat na čísle 481 672 126,
b) ostatní též zdarma na ORL Lomnice nad Popelkou (nová poliklinika) u MUDr. Kuncířové na čísle 775 287 885.

Všichni víme, že omezení jsou otravná, protože trvají dlouho, avšak cesta ke zlepšení situace vede pouze přes dodržování všech epidemiologických opatření a osobní odpovědnosti každého z nás.


Vloženo: 16.1.2021

Zimní Outdoor den

V úterý 19.1.2021 vyrazíme s žáky 2. stupně Zš praktické na běžky. Půjde o začátečnický kurz. Lyže, hole i boty zapůjčí škola.
Žáci 1. stupně a žáci Zš speciální půjdou bobovat. Vlastní boby, sáňky a další náčiní je možno donést.
Všichni žáci musejí mít teplé sportovní oblečení, rukavice a čepice. Budeme venku cca 3 hodiny!
Konec vyučování bude pro všechny v 11:30.


Vloženo: 15.12.2020

Dny boje proti COVID-19

Na dny 21.12. a 22.12. jsou ministrem školství vyhlášeno "Dny boje proti COVID-19". Po tyto dny jsou uzavřeny školy.


Vloženo: 24.11.2020

Změna rozvrhu od 30.11.

Od pondělí 30.11. bude probíhat výuka dle standardních rozvrhů a to včetně odpoledních vyučování.
Nadále platí zákaz výuka Tělesné výchovy a zpěvu při Hudební výchově, proto tyto hodiny nahradíme vycházkami (nutné vybavit děti vhodným oblečením) nebo náhradní výukou.


Vloženo: 15.11.2020

Výdej obědů

Od středy 18.11. budou moci žáci prezenčního vyučování využívat služeb školní jídelny.
Výdej obědů bude probíhat dle harmonogramu stanoveného vedením ZŠ TGM.
Konec vyučování bude v 11:30 a obědy budou vydávány od 12:00. Dohled do 12:00 bude zajištěn.


Vloženo: 13.10.2020

Otevření školy

Rozhodnutím Vlády ČR bude naše škola znovu otevřena. A to od středy 18. 11. 2020. Pokud dojde k nějakým změnám, budeme Vás informovat. Výuka bude zatím probíhat podle "Dočasných rozvrhů".


Vloženo: 31.10.2020

Uzavření školy

Od 2.11. dojde k uzavření naší školy podle vládního nařízení o uzavření speciálních škol zřizovaných podle § 16 odst. 9.
Výuka bude nadále probíhat distanční formou, jejíž formu se budeme snažit přizpůsobit možnostem žáků.
O změně stavu provozu školy vás budeme informovat na našich stránkách.


Vloženo: 19.10.2020

změna vstupu do školy

Od 20.10. do 23.10. budeme do prostor školy vstupovat přes výtah. Důvodem je dezinfekce a čištění prostor ZŠ TGM.
U výtahu se sejdeme vždy v 7:30, 7:45 a 8:00.


Vloženo: 13.10.2020

Škola zůstává otevřena

Jelikož je naše škola zřízena podle § 16 ODST. 9 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA, máme tyto výjimky:
1. Výuka může probíhat, ale vzhledem ke sníženému stavu pedagogů pouze do 11:30 a to splatností od 14.10.2020.
2. Děti nemusí nosit roušky v prostorách naší školy, ale jenom ve společných prostorách ZŠ TGM a školní jídelně.
3. Na druhém stupni nemusíme realizovat dělenou výuku, takže žáci budou do odvolání chdit stejně jako do posud.
4. Provoz školní jídelny je do 16.10. a dále je nejasný.

Stále ale platí, že dítě s příznaky respiračních choroby (rýma, kašel) nebo s teplotou do školy NESMÍ.
V opačném případě bude dítě odesláno neprodleně domů.


Vloženo: 9.9.2020

Roušky ve školách

Vzhledem k epidemiologické situaci v čR vydala Vláda čR nařízení o povinnosti nosit roušky v budovách a to s platností od 10. 9. 2020. Proto i ve společných prostorách školy (jako jsou chodby, jídelna, šatny) bude povinné nošení roušek. Při výuce ve třídách mohou žáci roušky odložit.


Vloženo: 1.9.2020

Informace pro rodiče a žáky

  Ministerstvo školství vydalo pokyny pro školy. Naše škola zahájí činnost v plném rozsahu, bez speciálních organizačních opatření, protože jsme momentálně v republikově v nulovém pásmu ohrožení. Hlavním pravidlem je dodržování základních hygienických pravidel ( mytí a dezinfikování rukou, respirační hygiena atd.) Podle další aktuální situace mohou být na základě nařízení krajské hygienické stanice opatření zpřísňována a doplňována. Sledujte prosím stránky školy, kde budeme aktualizovat údaje o vývoji situace. Uzákoněna je i varianta povinné výuky na dálku, ale jen v případě, že to hygienická situace bude vyžadovat.

 
Pokyny pro provoz školy: 
 

S ohledem na vývoj situace se může stát, že některé akce, aktivity a výlety mohou být omezeny, zrušeny nebo případně v celoročním plánu přesunuty na jiný termín. Předem děkujeme za pochopení. Aby bylo sníženo riziko nákazy, není žádoucí přítomnost cizích osob ve škole. Proto žádáme rodiče, abys vstupovali do budovy jen v nutných případech nebo po předchozí domluvě. Vstup bude možný pouze s použitím roušky.

 
Modernizace prostor školy

V budově školy probíhá modernizace prostor. Zcela uzavřen je suterén s učebnami dílen a prostor průchodu do tělocvičen a haly. Vzhledem k omezení tělocvičen se budeme snažit žákům nabídnout alternativní možnosti jak venku, v nabídce jsou například prostory Střediska volného času, solné jeskyně, případně tělocvičny v Orlovně, vše podle možností a kapacity zmíněných prostor. Základní i aktuální informace budou zveřejněny na stránkách školy.

 
Zahájení školního roku

Nástup do školy proběhne jako v minulých letech, první školní den přivítáme žáčky společnou hodinou od 8:05 do 9:00.
Do školy budeme vstupovat vchodem k našim šatnám (pod jídelnou).
Zahájení každodenní výuky bude opět od 8:05 hodin do 11:30.
První školní týden od 2. 9. do pátku 4. 9. věnujeme třídnickým pracím, rozdávání sešitů a některých učebnic a hlavně harmonizační činnosti, která může pomoci žákům upevnit a vyladit sociální vazby ve třídě po dlouhé a nucené době odloučení.
Vyučování podle rozvrhu včetně odpolední výuky zahájíme od pondělí 7. 9. 2020.


                                                                                                         

Pedagogický tým školy


Vloženo: 1.9.2020

Harmonogram prvního školního týdne je následující:

úterý 1. 9. - Slavnostní zahájení nového školního roku (konec v 9:00)
od 2. 9. do 4. 9. - výuka do 11:30

V dalším týdnu již bude probíhat výuka dle rozvrhu.

Rozvrhy budou vyvěšeny na Webu do konce týdne.